Història

ALMASSERES- GERRES I COVES

El terme municipal de Vallada es va caracteritzar durant molts segles (fins l’arribada del regadiu) pel cultiu de productes de secà. Garroferes, ametllers, vinya i oliveres eren els cultius més característics de la zona. Cultius que alimentaren a la població des de temps immemorials. L’existència de múltiples almàsseres en la població de Vallada es troba documentada pels historiadors Hèctor Garrido Penades i José Aurelio Pelejero Vila en el llibre titulat “Vallada Su evolución urbana entre los siglos XIII al XIX”. En les págines 76,77,110 i 111 del nomenat llibre els autors documenten l’existència de les innumerables almàsseres que tenia la població. Una gran Almassera d’origen àrab va ser la que “se reservó el Rey Jaume II para sí cuando en el año 1.289 pobló Montesa y Vallada de cristianos viejos”. Les almàsseres constituïren un element molt important en una població on el cultiu de l’olivera  era fonamental.

Tal i com s’especifica en l’esmentat llibre  “a mediados del siglo XVI se constatan ya, agrupados a la primitiva almazara, tres molinos de aceite más, y una casa de habitación, lo que hizo que dicho paraje fuera conocido como “la Partida de les Almàceres””.

“Estas almazaras se agrupaban formando una manzana de edificaciones. En el año 1.548, sólo en el casco urbano de Vallada están documentadas las siguientes almazaras”:

  • “Pere Taengua (partida de les Almàceres)
  • Anthoni de Spanya (partida de les Almàceres)
  • Johan Nadal y Johan Ferrer (partida de les Almàceres)
  • Thomàs Selva (partida de les Almàceres)
  • Berthomeu Alcover (actual calle San Vicente)
  • Sebastià Vila (Actual calle San Vicente)”

Fruit de la tradició almasserera d’un poble, l’Almàssera Julián Úbeda S.L té present els seus orígens i reivindica la historia de la producció de l’Oli d’Oliva Verge Extra com a patrimoni històric que ha de ser cuidat i protegit.

 La historia de les almàsseres es troba íntimament relacionada amb l’existència de les gerres utilitzades per a la seua conservació. Nombroses cases de la població de Vallada i la comarca encara conserven incrustades en les parets i  el terra de les coves  immenses gerres  per tal de conservar grans quantitats d’oli. 

L’Oli d’Oliva Verge es caracteritzà per ser un aliment delicat que cal protegir de l’oxidació produïda per la llum i  calor. Les gerres utilitzades  al llarg de la història  (i el lloc on s’ubicaven) servien de perfecte recipient per a la seua conservació.

Actualment, l’Oli d’Oliva Verge Extra es conserva  en depòsits d’acer inoxidable. Depòsits que per les seues característiques conserven i resguarden l’oli del procés oxidatiu.